ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

راهیابی و ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی کتاب ظفرنامه – تاریخ عمومی مفصّل ایران در دوره تیموریان ،از کتابخانه چاپی کاخ گلستان

نام نویسنده: مولانا شرف الدین یزدی

بتصحیح واهتمام: محمد عباسی

انتشارات: امیرکبیر

سال: 1336

جلد اول: 587 صفحه

جلد دوم: 543 صفحه

«ظفر نامه»به شیوه قدیم، به سبک جهانگشای جوینی نوشته شده است و در این عصر(عهد تیموری) شرف الدین یزدی را باید محیی نثر فنی شمرد و شاید از برکت او بود که بار دیگر سبک قدیم به روی کار آمد، بالجمله شرف الدین در این کتاب داد سخن داده و بسیار در نزد معاصران مستحسن افتاده است. ظفرنامه مرجع غالب تواریخی است که بعد از او در ایران نوشته شده، چون روضه الصفا و حبیب السیر و غیره، غالبا عبارات ظفرنامه را با حذف و اصلاحی نقل کرده اند،  و در دوره صفویه ظفر نامه اسباب دست بیشتر منشیان و مترسلان بوده و همه از این کتاب تقلید می کرده اند... و تا دیری ظفر نامه سر مشق اهل فضل بوده است.

لازم به ذکر است که اصل کتاب در یک مجلد می باشد، وتقسیم کتاب به دو جلد از طرف مولف  صورت گرفته است.

فهرست مندرجات جلد اول:

- مقاله اول در ذکر صادرات افعال و واردات احوال حضرت صاحبقرانی

- تشبیب سخن و ذکر شمه ای از مفاخر صاحب قرانی

- گفتار در ولادت همایون حضرت صاحب قرانی

- گفتار در ایلغار فرمودن حضرت صاحب قران بجانب چرکس

- گفتار در توجه موکب گردن شکوه بجانب البرز کوه

- گفتار در توجه حضرت صاحبقران به قلعه کولاوطاوس و غیر آن....

- فهرست مندرجات جلد دوم:

- گفتار در خواستاری نمودن حضرت صاحبقران دختر خواجه خان را و جشن فرمودن جهت ازدواج امیر زاده اسکندر با شاهزاده بیکیسی سلطان

- گفتار در ذکر اسهاب توجه حضرت صاحب قران بصوب هندوستان

- گفتار در یورش همایون حضرت صاحب قران جهان گشا بجانب هندستان به نیت غزا

- تتمه داستان توجه شاهزادگان و امرا بجانب بخارا

- ذکرخبر یافتن شاهزادگان و امرا  از رسیدن امیر زاده خلیل سلطان به سمرقند و اطاعت نمودن امرای شهر اورا

- ذکر احوال سلطنت امیر زاده خلیل سلطان  و سبب زوال آن بر سبیل اجمال......

بیوگرافی

وی در فنون ادب و انواع کمالات ماهر و بسیار فصیح  و منشی بلیغ بود. در فن انشا به تمامی اهل عصر خود تقدم داشت و به فقر و تصوف راغب و در معما دارای دستی توانا بود. در نزد تیمورلنگ مقرب بود و ابراهیم بن شاهرخ بن تیمور هم نسبت به وی محبت بسیاری داشته است و بر حسب اصرار او کتاب ظفرنامه تیموری را که حاوی احوال تاریخی خانواده تیموری و فتوحات امیرتیمورمی‌باشد درظرف چهار سال تالیف کرد. وی را در مزار شرفیه کنار مسجد میرچماق  یزد  به خاک سپردند.

تالیفات وی

سه رساله به نام مناظر، منتخب، الحلل المطرزفی المعماواللغز، درمعما، الکتاب فی علم الاسطرلاب، کنه المراد فی علم الوفق والاعداد، دیوان شعر