ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی کتاب لمعه السّراج لحضره التّاج(بختیارنامه) ،از کتابخانه چاپی کاخ گلستان

نام کتاب: لمعه السّراج لحضره التّاج(بختیارنامه)

بکوشش: محمد روشن

انتشارات: بنیاد فرهنگ ایران

سال: 1348

تعداد صفحات: 430

کتاب حاضر، در ده باب مطالبی را شامل: کیفیت ولادت بختیار  تا داستان شاه حجاز، می باشد. لمعه السّراج لحضره التّاج چنانکه نویسنده ناشناخته آن می گوید، روایتی دیگر گونه ای از بختیارنامه است. وی در مقدمه می گوید: "... شبی بختیارنامه می خواندند. بر لفظ بزرگواری، که مظهر نعیم و نعم است ومنهی سخا و کرم، برفت که داستان های این کتاب مشتمل است بر مواعظ و حکمت و عجایب و عبرت. اما چون عبارت او را علوی نیست، اهل عهد را در مطالعت اوغلوی نیست... به حکم این اشارت قدم تقریر در میدان نهادم، و قلم تحریر در بنان گرفتم...."

و درباره نام اثر خود می نویسد:

"... چون اسم علم از نتایج فکرت و قلم است، که مولود بی نام و شراب بی جام خوب نیاید، اگر چه نام این کتاب در اصل «بختیارنامه» بود، اما چون چوب رامجوف کنند، حقه خوانند، و چون زر را مدور کنند، حلقه گویند، که ماده چون صورت نوگیرد، نام نو پذیرد، این مجموع را لمعه السراج لحضره التاج نام نهادم...."

از بختیارنامه، منشا این تصنیف، که از آثار ادبی زبان پهلوی بوده است، نشانی به دست نیامد تا در شناخت اصل و روایت های گوناگونی که از آن به نثر و نظم موجود است، راهنمونی باشد. آنچه به سال ها پیش با نام بختیارنامه، به ضمیمه مجله ارمغان منتشر گردید و یادگار ادبی عصر ساسانیان بازخوانده شد، اثری بی نام و نشان است.