ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی کتاب کرنولوژی تاریخ ایران ،از کتابخانه نسخ چاپی کاخ گلستان

 

نام کتاب: کرنولوژی تاریخ ایران

تالیف: دکتر بهاءالدین پازارگاد

سال نشر: 1345

تعداد صفحات: 328

قیمت: 200ریال

چاپخانه: بانک بازرگانی ایران

نشر: اشراقی

بهاءالدین حسام‌زاده معروف به بهاءالدین پازارگاد (۱۲۷۸ در شیراز۶ آذر ۱۳۴۸ در تهران) جامعه‌شناس، روزنامه‌نگار و شاعر ایرانی بود. او به مدت یک سال و نیم نشریه پازارگاد در شیراز منتشر می‌کرد و سپس روزنامه «خورشید ایران» را که در سال ۱۳۰۲ آن را تأسیس کرده و در سال ۱۳۰۳ توقیف شده بود، مجدداً در سال ۱۳۲۱ انتشار داد

آثار وی:

«سرود و ورزش»

«پنج قصیده»

«میکروسکوپ و میکروسکوپی»

«تعلیم و تربیت پیشاهنگی- اصول پیشاهنگی»

«آینده باختر»

«فلسفه نوین تاریخ»

«باده بی‌خمار»

ت‍اری‍خ م‍ف‍ص‍ل لارس‍ت‍ان

ک‍رن‍ول‍وژی ت‍اری‍خ ای‍ران ؛ ب‍ه‍ت‍ری‍ن م‍رج‍ع ف‍ش‍رده و ج‍ام‍ع ت‍اری‍خ ای‍ران

ن‍ظری‍ات س‍ی‍اس‍ی ف‍لاس‍ف‍ه غ‍رب ی‍ا م‍ج‍اه‍ده در ت‍ال‍ی‍ف ب‍ی‍ن ف‍رد و ج‍م‍ع

تاریخ فلسفه سیاسی یا سیر تاریخی افکار و عقاید سیاسی از آغاز تاریخ تا زمان معاصر بضمیمه

تاریخ دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران قبل از اسلام تاعصر پهلوی

م‍ک‍ت‍ب ه‍ای س‍ی‍اس‍ی و ف‍ره‍ن‍گ م‍خ‍ت‍صر ع‍ق‍ای‍د و م‍رام ه‍ای س‍ی‍اس‍ی ب‍ه ت‍رت‍ی‍ب ح‍روف ال‍ف‍ب‍ا

کرنولوژی تاریخ ایران- بهترین مرجع فشرده و جامع تاریخ ایران از ادوار پیش از تاریخ تا عصر حاضر بانضمام تاریخ مشروطیت ایران قابل استفاده مفسران و نویسندگان و دانشجویان و سودمند برای اهل تحقیق و دیگر طبقات علاقمند به مطالعه محسوب می شود.

در بخش توضیحات کتاب فوق، از مزایای و موارد استفاده آن، مواردی را به شرح ذیل بیان نموده است:

-این اولین تاریخ ایران است که بصورت کرنولوژیک یعنی به ترتیب تاریخ وقوع حوادث نوشته شده است..

-در این کرنولوژی باوجود اختصار سعی شده است هیچیک از وقایع حساس و مهم تاریخی که بفرهنگ و تمدن ایرانی و روابط خارجی آن مربوط می شود از قلم نیفتد....

-نسبت به تاریخ تمدن و فرهنگ و ادبیات و هنر و صنایع و مذهب در ادوار تاریخی ایران توجه مخصوص بعمل آمده است....

-جغرافیای هر دوره و هر سلسله نیز در مقدمه آن دوره آمده است. و.....

در فهرست مندرجات کتاب موارد زیر درج شده است:

-جغرافیای ایران باستان

-تاریخ سلطنت ایلام

-تاریخ سلطنت مدها

-سلطنت پارس ها

-سلطنت اسکندر

- و آغاز انقلاب مشروطیت ایران

- سلسله پهلوی