ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی کتاب تاریخ استقرار مشروطیت در ایران ،از کتابخانه نسخ چاپی کاخ گلستان

نام کتاب: تاریخ استقرار مشروطیت در ایران

استخراج و تهیه: حسن معاصر

سال نشر: 1347

انتشارات: ابن سینا

تعداد صفحات: 1216

قیمت: 600 ریال

کتاب حاضر مستخرجه از اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلستان در لندن می باشد.

فهرست:

 فصل اول: گزارش مربوط به سومین و آخرین مسافرت مظفرالدین شاه به اروپا قبل از صدور فرمان مشروطیت با ذکر خصوصیات این مسافرت

فصل دوم: گزارش های مربوط به فعالیت ظل السلطان در غیاب شاه وآغاز نهضت مردم علیه دستگاه حکومت استبداد

فصل سوم: گزارشهای مربوط به جنبش مردم در اغلب ولایات و شکایات آنان از حکام و طرفداری اغلب علما معروف تهران از مردم

......

فصل سی و چهارم:گزارش مفصل سفیر انگلستان در اطریش راجع به ملاقات ظل السطان که وارد وین شده و عازم ایران بوده است و مذاکراتی که با وی نموده و اظهارات ظل السطان راجع به اوضاع ایران

فصل آخر: گزارش تلگرافی سربارکلی به لندن حاکی از اینکه کلنل لیاخوف که در معیت برادر سردار اسد و مترجمین دو سفارتخانه به بهارستان رفته بود تحت فرمان سپهدار که از طرف ملیون بعنوان وزیر جنگ تعیین شده قرار گرفت و صدور اعلامیه کمیته ملیون راجع به استعفای محمدعلی شاه از سلطنت و پایان عملیات خصمانه و تصمیم کمیته به اینکه ولیعهد را بجای محمدعلی شاه به تخت سلطنت بنشانند.