ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی کتاب تاریخ مغول ،از کتابخانه نسخ چاپی کاخ گلستان

نام کتاب: تاریخ مغول

تالیف:  عباس اقبال آشتیانی

سال نشر: 1347

انتشارات: امیر کبیر

تعداد صفحات: 619

کتاب حاضر تاریخ مفصل ایران از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت می باشد.

فهرست:

 فصل اول: مجملی از احوال ممالک آسیا

فصل دوم: تشکیل دولت مغول

فصل سوم: سیاست چنگیز واثرات حمله مغول

فصل چهارم: سلطنت جانشینان چنگیز تا هولاکو

فصل پنجم: لشگر کشی هولاکو به ایران

فصل ششم: سلاطین مغولایران یا ایلخانان

فصل هفتم: ایلخانان ایران

فصل هشتم: فترت بین دوره ایلخانی ودوره تیموری

فصل نهم: تمدن ومعارف وصنایع در عصر استیلای مغول

فهرست اعلام تاریخی وجغرافیایی واسامی کتب به انضمام 17 تصویر ویک نقشه

اقبال در سال 1314 قمری در خاندانی پیشه ور از مردم آشتیان زاده شد. چند سال از دوران کودکی او به درودگری گذشت. اما شور وشوق  فطری وجوهر گرانقدر ذاتی که در نهاد آن نوجوان جوش میزد اورا به مکتب کشانید. مدتی دراز نپائید که به دارالفنون رفت وسرانجام دوره متوسطه را به پایان رساند. بعد از آن به معاونت کتابخانه معارف که در همان مدرسه دارالفنون بنیاد گرفته بود برگمارده شد.ودر آن مدرسه به تدریس زبان فارسی پرداخت ودر مدرسه سیاسی ومدرسه نظام تاریخ وجغرافیا تدریس کرد و در سال 1304به سمت منشی هیات نظامی ایران به پاریس رفت.در پاریس از سر نو به درس خواندن ودانش پرداخت واز "سربن"درجه لیسانس در ادبیات گرفت. دورانی که با ملک الشعرا بهار ورشید یاسمی وسردار معظم تیمور تاش وسعید نفیسی همنشین بود مجله دانشکده رانشرمیدادند.زمانی رابا محمد علی فروغی وابوالحسن فروغی وغلامحسین راهنما وعبدالعظیم قریب همکاری داشت مجله فروغ تربیت را چاپ کردند. ودر سال 1324 مجله ای در زمینه تحقیق در مسائل مختلف مربوط به تاریخ وادب ایران به نام یادگار نشر داد وانجمن نشر آثار ایران را تاسیس کرد.وی در سال 1334 در شهر رم (ایتالیا) زندگی را بدرود گفت.

فهرست کتب ومولفات:

سه سال در دربار ایران، مجمع التواریخ، ترجمه دو کتاب "یادداشتهای ژنرال تره زل"وماموریت  ژنرال گاردان در ایران ، سرگذشت امیرکبیر، کلیات تاریخ تمدن، کلیات علم جغرافیا، بیان الادیان وتبصره العلوم به فارسی وکتاب خاندان نو بختی،.......