ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

راهیابی و ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستانواحد آرشیو

واحد آرشیو کاخ گلستان از مهرماه سال 1395 قدمهای اولیه خود را برداشته است. لذا امید است واحد آرشیو بتواند اساتید، پژوهشگران و محققان محترم را ، در رسیدن به اهدافشان یاری رساند.
واحد آرشیو پست الکترونیک واحد آرشیو: Archive.golestan@gmail.com

  تلفن تماس: 33914243